studio nomad

1. Alle mondelinge en schriftelijke aanbiedingen en de daarmee samenhangende prijsopgaven van ‘Studio Nomad’ zijn vrijblijvend.
De prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden.

2. Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat en de opdracht door ‘Studio Nomad’ wordt bevestigd en daartegen binnen 8 dagen na ontvangst geen bezwaar wordt gemaakt, zal de inhoud van deze bevestiging gelden. Indien geen van beide partijen de opdracht schriftelijk bevestigt en ‘Studio Nomad’ met instemming van de opdrachtgever een aanvang met het uitvoeren van de opdracht heeft gemaakt, wordt de opdrachtgever geacht de opdracht conform de offerte te hebben verstrekt.

3. Wanneer de opdrachtgever eenzelfde (meervoudige) opdracht tegelijkertijd aan meerdere ontwerpers/ontwerp-bureaus wenst te verstrekken, dient hij hiervan alle betrokken ontwerpers/ontwerp-bureaus op de hoogte te stellen.

4. De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door ‘Studio Nomad’ mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/benodigde materialen.

5. Alvorens tot openbaarmaking of verveelvoudiging wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste drukproef, revisieproef of het laatste prototype van het ontwerp te controleren en goed te keuren.

6. De door ‘Studio Nomad’ vooropgestelde leveringstermijnen voor het volbrengen van een ontwerp zijn steeds slechts indicatief en zijn geen geen bindende termijnen. Levering van het te volbrengen ontwerp aan de opdrachtgever na de vooropgestelde leveringstermijn kan in hoofde van de opdrachtgever nooit enig recht op schadevergoeding doen ontstaan.

7. Het auteursrecht en het uitsluitend recht van tekening of model ten aanzien van het voorlopige en definitieve ontwerp en van de ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen alsmede ten aanzien van de daarna vervaardigde exemplaren van het product, die allen ontwikkeld werden door ‘Studio Nomad’, komen toe aan ‘Studio Nomad’. Zolang geen nadere schriftelijke overeenkomst tussen ‘Studio Nomad’ en de opdrachtgever wordt aangegaan met betrekking tot de overdracht van het auteursrecht of het uitsluitend recht van tekening of model, blijven deze rechten bij ‘Studio Nomad’.

8. Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen behoort niet tot de opdracht van ‘Studio Nomad’ het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van merkrechten, tekening- of modelbescherming, octrooirechten, auteursrechten en portretrechten van derden. De intellectuele eigendomsrechten op al het materiaal dat de opdrachtgever in het kader van de precontractuele en contractuele betrekkingen aan Studio Nomad ter beschikking stelt (b.v. logos), blijft berusten bij de opdrachtgever of bij de derde van wie de opdrachtgever het recht heeft verkregen het materiaal aan Studio Nomad ter beschikking te stellen. De opdrachtgever verleent Studio Nomad het recht deze materialen ten behoeve van het voorstellen van een offerte en het vervaardigen van de goederen of uitwerken van concepten te gebruiken. De opdrachtgever staat ervoor in dat de door haar ter beschikking gestelde materialen geen inbreuk maken op rechten van derden en dat hij gerechtigd is deze materialen aan Studio Nomad ter beschikking te stellen. De opdrachtgever vrijwaart Studio Nomad volledig tegen eventuele aanspraken en vorderingen tot schadevergoeding van derden ter zake, en vrijwaart Studio Nomad eveneens voor alle door haar in verband met deze aanspraken en vorderingen gemaakte kosten.

9. Alle door Studio Nomad verstrekte ontwerpen, schetsen, tekeningen, designs, beelden, enz. zijn uitsluitend bestemd om door Studio Nomad te worden uitgevoerd en mogen niet door de opdrachtgever zonder voorafgaande toestemming van Studio Nomad worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht. Deze materialen, alsook enige informatie die door Studio Nomad wordt verstrekt, dienen confidentieel te worden behandeld (zakengeheim) en enkel worden gebruikt voor de uitvoering van de diensten van Studio Nomad.

10. ‘Studio Nomad’ is te allen tijde gerechtigd om het ontwerp te signeren en/of zijn naam te laten vermelden in het colofon van een publicatie of op een aankondiging of titelrol. Zonder voorafgaande toestemming van ‘Studio Nomad’ is het de opdrachtgever niet toegestaan het werk zonder vermelding van de naam van ‘Studio Nomad’ openbaar te maken of te verveelvoudigen.

11. Bij ruimer gebruik dan overeengekomen dient tussen partijen een nieuwe overeenkomst met betrekking tot de gebruiksrechten te worden gesloten.

12. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van ‘Studio Nomad’ veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen aan te brengen. De opdrachtgever dient bij een door hem gewenste wijziging ‘Studio Nomad’ als eerste in de gelegenheid te stellen om deze uit te voeren. Hiervoor dient een vergoeding te worden betaald, op basis van de gebruikelijk door ‘Studio Nomad’ gehanteerde honorariumtarieven.

13. Zolang hierover geen nadere afspraken zijn gemaakt, heeft ‘Studio Nomad’ de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie. De opdrachtgever zal, in geval van een ontwerp dat in serie zal worden vervaardigd, ‘Studio Nomad’ kosteloos 5 tot 10 exemplaren van het verveelvoudigde ontwerp, of van het betreffende onderdeel daarvan, doen toekomen, zodra publicatie of openbaarmaking heeft plaatsgevonden. Studio Nomad houdt zich bovendien het recht voor om haar concepten en de uitwerking ervan te gebruiken voor haar eigen portefeuille en al dan niet commerciële overzichten van haar werk.

14. ‘Studio Nomad’ heeft het recht, gedurende een opdracht, tot op dat moment verrichte werkzaamheden naar redelijkheid in rekening te brengen en te factureren aan de opdrachtgever.

15. Betalingen dienen plaats te vinden voor de vervaldatum vermeld op de factuur. Niet-betaling van een factuur op de vervaldag legt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een interest op van 10% op jaarbasis, en een bijkomende schadevergoeding conventioneel en onverminderd vastgesteld op 10% van het verschuldigde bedrag van de factuur met een minimum van 100 euro.

16. Bij het niet nakomen van zijn betalingsverplichtingen door de opdrachtgever worden alle door ‘Studio Nomad’ binnen de overeenkomst aan de opdrachtgever overgedragen rechten opgeschort tot op het moment waarop deze betalingsverplichtingen wel zijn nagekomen. Het is de opdrachtgever in dat geval niet toegestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen te gebruiken.

17. Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert na het ondertekenen van de bestelling is ‘Studio Nomad’ gerechtigd 30% van het bedrag afgesproken op de bestelling aan te rekenen als schadevergoeding, bovenop de vergoeding van reeds gemaakte kosten.

18. Wanneer er sprake is van van zijn wil onafhankelijke omstandigheden, waardoor van ‘Studio Nomad’ redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij de opdracht verder vervult, heeft ‘Studio Nomad’ het recht om deze opdracht neer te leggen, zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is. In dit geval heeft hij recht op het honorarium voor de tot op dat moment verrichte arbeid en op vergoeding van de tot op dat moment gemaakte kosten en is hij verplicht de bereikte resultaten aan de opdrachtgever ter beschikking te stellen.

19. 'Studio Nomad’ kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de tekst of het ontwerp en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten van productiebedrijven. Meer informatie en toelichting:

Studio Nomad CommV.
+32 (nul) 479 364 300
info@studio-nomad.be

BTW BE 0779 389 753