studio nomad
Wij respecteren uw privacy.

STUDIO NOMAD is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Spiervelden 5,
8950 Nieuwkerke

BTW BE 0779 389 753

info@studio-nomad.be
+32479364300

Waarom verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door STUDIO NOMAD verwerkt ten behoeve van onderstaande doeleinden en rechtsgronden. Aldus kan STUDIO NOMAD mogelijk weigeren diensten te leveren, of contracten aan te gaan of handelingen te stellen wanneer u de benodigde gegevens niet verstrekt.

Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten/events/projecten van Designregio Kortrijk; (uitvoering overeenkomst);
het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen. (toestemming betrokkene en gerechtvaardigd belang);
het informeren over de werking en activiteiten van STUDIO NOMAD (gerechtvaardigd belang); 
het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting);
het voldoen van fiscale en sociaalrechtelijke wetgeving (wettelijke verplichting);
kunnen beoordelen of een contract of dienst kan worden afgesloten én moet het correct kunnen uitvoeren; gebruik van persoonsgegevens om aan direct marketing te doen, zodat STUDIO NOMAD u voorstellen kan doen over haar activiteiten.
 

STUDIO NOMAD verwerkt verschillende soorten gegevens afhankelijk van het doel (en opslaan, verzamelen en verwerken): Het gaat over informatie om u te identificeren en contacteren (naam, adres, beroep, functietitel, telefoonnummer, e-mail, taal, gebruikersnaam, ondernemings- of btw-nummer, informatie over aanwezigheden op evenementen (en foto’s daar genomen), …) mailadres i.f.v. communicatie en vervullen wettelijke verplichtingen. STUDIO NOMAD vraagt nooit meer gegevens op dan nodig voor een van bovenstaande doelstellingen.

Beveiliging en vertrouwelijkheid

Alleen personen die daartoe gemachtigd zijn, hebben toegang tot persoonsgegevens, en enkel als die gegevens relevant zijn om hun opdracht te vervullen.

Voor de verwerking van persoonsgegevens doet STUDIO NOMAD ook een beroep op verwerkers die in opdracht STUDIO NOMAD de gegevens verwerken (boekhouddiensten, sociaal, secretariaat, IT-leveranciers bijvoorbeeld). Deze zijn gevestigd in de Europese Economische Ruimte. 

Als STUDIO NOMAD een beroep doet op verwerkers, dan kunnen gegevens terechtkomen in de landen waarin zich de datacenters van die verwerkers bevinden. Indien de betrokken landen niet vallen onder de afspraken tussen de EU en die landen of de leveranciers erkend zijn, zal STUDIO NOMAD dit opvangen door bijvoorbeeld met die verwerkers een overeenkomst te sluiten die de nodige garanties biedt. STUDIO NOMAD ziet erop toe dat er strikte regels worden gevolgd en door de betrokken verwerkers.

Uitgangspunt voor het bijhouden van persoonsgegevens is de wettelijke bewaartermijn (vaak tot tien jaar na het einde van een contract of de verrichting van een transactie). Voor de uitoefening of vrijwaring van onze rechten (bijvoorbeeld zolang een vordering in rechte niet is uitgesloten) kan dat langer zijn, met name in functie van de toepasselijke verjaringstermijnen al naar gelang het geval.

Bewaartermijn

STUDIO NOMAD bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Uw rechten omtrent uw gegevens

De privacywetgeving geeft u als ‘betrokkene’ een aantal rechten, die STUDIO NOMAD ter harte neemt. Wanneer STUDIO NOMAD voor een verwerking van gegevens om een toestemming vraagt, dan kun u die die toestemming daarna ook weer intrekken. Wil u inzage in de gegevens die STUDIO NOMAD over u verwerkt, laat het dan weten. 

STUDIO NOMAD zal u dan een zo volledig mogelijk overzicht geven. Het is mogelijk dat sommige persoonsgegevens uit back-upbestanden, log-, historiek- of archiefbestanden niet opgenomen zijn in dit overzicht. Deze gegevens maken geen deel uit van de gebruikelijk verwerkte persoonsgegevens en zijn niet onmiddellijk beschikbaar. Ze worden wel verwijderd uit deze bestanden volgens gebruikelijke processen. U kan uw gegevens laten verbeteren, of laten verwijderen bij onrechtmatige verwerking, mocht dat bij vergissing zo zijn. 

U kan zicht verzetten tegen verwerking door STUDIO NOMAD op basis van haar gerechtvaardigd belang. Tenzij er dwingende gronden zijn om dat niet te doen, zal STUDIO NOMAD daarop ingaan.

STUDIO NOMAD hanteert geen gegevensverwerkingen die volledig geautomatiseerd zijn, d.w.z. zonder menselijke tussenkomst. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen (info@studio-nomad.be). U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be), dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging privacy statement

STUDIO NOMAD kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.

Cookie policy

Cookies zijn bestanden die op de toestellen van bezoekers worden gezet via onze websites of apps. Ze bevatten informatie zoals bijvoorbeeld de taalvoorkeur van de gebruiker, of zorgen er voor dat een website er grafisch correct uitziet, dat een websiteapplicatie correct werkt, ... Hieronder vindt u een gedetailleerde lijst van alle soorten cookies die STUDIO NOMAD op haar websites gebruikt en welke gegevens die bijhouden:

Functionele cookies: Deze cookies zijn noodzakelijk om jou naar behoren te kunnen laten surfen op de website. Ze stellen je in staat om door de website te navigeren en de functies van de website te gebruiken. Functionele cookies verhogen ook de gebruiksvriendelijkheid van de website door jouw keuzes te herinneren (bv. taalvoorkeur).
Marketing cookies: deze cookies hebben als doel om uw ervaring te kunnen personaliseren en u de relevante inhoud en aanbiedingen te sturen op deze en andere websites. Deze website maakt dus ook gebruik van volgende “third-party cookies”:
Google plaatst cookies onder andere voor het gebruik van Google Analytics en Google Adwords. Google is gevestigd in de VS en voldoet aan Privacy Shield.
Facebook plaatst onder andere cookies voor het gebruik van Facebook Pixel. Dit is een remarketing en behavioral targeting tool verstrekt door Facebook, die de activiteiten op deze website linkt met haar advertentienetwerk. Zij is gevestigd in de VS en voldoet aan Privacy Shield. Voor meer informatie, zie https://nl-nl.facebook.com/about/basics.
Als u niet wilt dat een website cookies op uw computer plaatst, kunt u uw browser zo instellen. Als u cookies wenst te blokkeren, kunt u dat voor de door u gebruikte browser doen.
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/nl-NL/windows7/Block-enable-or-allow-cookies
Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=nl&answer=95647
Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/verbeterde-bescherming-tegen-volgen-firefox-desktop?redirectlocale....
Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042
Wanneer u cookies uitschakelt kunnen bepaalde applicaties onbruikbaar of minder gebruiksvriendelijk worden.